WITC Membership Registration

⬇ Register now ⬇

Non-Member

Just want to get to know WITC and StartLine? We invite you to register with our community with no financial commitment. By registering, you will keep up to date with all of our weekly trainings, events and social meet-ups.

Club Level Member

As a club level member, you’ll receive benefits and privileges which include exclusive offers and partner discounts. And your contribution helps keep the organization going. If you enjoy our free weekly group trainings, consider supporting us.

Sponsor Level Member

As an individual sponsor, you will receive all the benefits of our Members and more. Your support beyond the standard membership contribution goes directly towards funding StartLine’s charitable initiatives.

0 PLN Per Season Simply Register and Follow Us
 • Access our closed Facebook group
 • Stay up to date with all of our activities
 • Receive our monthly communication
 • Join our open trainings and events
100 PLN Per Season Become a Club Level Member
 • Stay up to date with our activities
 • Receive personalized member’s card
 • Get priority access to all of our trainings
 • Enjoy great club member discounts
300 PLN Per Season Become a Sponsor Level Member
 • Stay up to date with our activities
 • Enjoy all member's benefits
 • Receive special recognition as a Sponsor
 • Support our charitable programs

Membership is validated with your contribution and is renewed each season. Członkostwo potwierdza wpłata corocznej dotacji.


PARTICIPANT WAIVER FORM / OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

I, the undersigned, in consideration of being provided by StartLine Foundation with its registered office in Warsaw (the "Foundation") with the opportunity to participate in its any events, courses, group events, workshops, classes, trainings or other event(s), as well as activities related thereto (collectively, the "Events"), hereby voluntarily represent, acknowledge and agree as follows:

Ja, niżej podpisany, biorąc pod uwagę oferowaną przez StartLine Foundation z siedzibą w Warszawie („Fundacja“) możliwość uczestnictwa we wszelkich jej wydarzeniach, kursach, imprezach grupowych, warsztatach, zajęciach, szkoleniach lub innych zajęciach, jak również związanych z tym działaniami (łącznie „Wydarzenia“), niniejszym dobrowolnie oświadczam, przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, jak następuje:

LIABILITY WAIVER AND RELEASE: I declare that I am an adult and voluntarily entering and agreeing to participate in the Events. I agree not to enter any of the Events, unless I am fully healthy and medically able and properly trained. I agree to abide by any decision of an Event official relative to my ability to safely complete any Event.

ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZRZECZENIE SIĘ PRAW: Oświadczam, że jestem osobą dorosłą, dobrowolnie przystępuję do uczestnictwa w Wydarzeniach oraz zgadzam się brać w nich udział. Oświadczam, że nie będę uczestniczyć w Wydarzeniach, jeżeli nie jestem całkowicie zdrowy i zdolny do tego z medycznego punktu widzenia oraz odpowiednio przygotowany. Zgadzam się respektować wszelkie decyzje podejmowane przez przedstawiciela organizatora Wydarzenia, które dotyczyć będą moich możliwości bezpiecznego ukończenia danego Wydarzenia.

Read more...

STARTLINE FOUNDATION REGISTRATION AND MEMBERSHIP TERMS AND CONDITIONS / WARUNKI REJESTRACJI I CZŁONKOSTWA W STARTLINE FOUNDATION

§ 1

1.    The following Terms and Conditions apply to all Members and Registered Athletes of StartLine Foundation and its sports club, Warsaw International Triathlon Club ("WITC").

2.    Whenever the Terms and Conditions refer to the Foundation it means StartLine Foundation with its registered office in Warsaw, address: ul. Sienna 73, 02-833 Warsaw, entered into the register of entrepreneurs and register of associations, other social and professional organizations, foundations and independent public health care of the National Court Register kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register under KRS No. 0000527485, REGON: 147480730, NIP: 5272722980.

§ 1

1.    Niniejsze Warunki mają zastosowanie do Członków i Zarejestrowanych Atletów StartLine Foundation oraz jej klubu sportowego, Warsaw International Triathlon Club („WITC”). 

2.    Ilekroć w Warunkach jest mowa o Fundacji należy przez to rozumieć StartLine Foundation z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000527485, REGON: 147480730, NIP: 5272722980.

Read more...